TÜRKHAYGEN-I
(106G005)
Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması-I
In Vitro Conservation and Preliminary Molecular Identification of Some Turkish Domestic Animal Genetic Resources-I

Versiyon İzlemesi / Version History

V. 6.0 - Ara geçiş versiyonu (Bilgi güncelleme ve görsel değişim)
Migration state (Update information and visual change)
V. 5.5 - Personel üyelik düzenlemesi
Staff membership corrections
V. 5.4.2 - Site banner ve kısmı renk değişimi
Site banner and partial color change
V. 5.4 - Banka tablosunda düzenlemeler / Irk düzenlemeleri
Arrangements on the bank content table / Breeds reconfiguration
V. 5.3.2
- Bakanlık adı değişimine bağlı küçük değişiklikler (TR/EN)
Minor updates due to name change of the ministry (TR/EN)
V. 5.3 - Embriyo kodlarında düzenleme, eski VAR kodlarının kaldırılması, yeni kodların eklenmesi
Arrangement on embryo codes, old-styled "VAR" codes were removed, new codes were added.
V. 5.2.4 - Irk fotoğraf güncellemeleri, TAGEM logosu ve referansı eklenmesi
Update of breed photography, adding of TAGEM logo and reference to pages
V. 5.2.2 - Site genelinde CSS düzeltmeleri, karakter, paragraf düzenlemeleri
CSS Corrections, character and paragraph arrangements
V. 5.2 - MTF Koordinat bilgilerinde güncelleme, ondalık (decimal) format çevrimi, depolama alanı tanımlanması
Update and decimal format conversation on values of GPS records on MIF, depot zone activated

V. 5.0 - Veri bankası ve envanter bileşenlerinin web yayınının başlaması
Starting of databank and inventory components on web
V. 4.6 - Koyun, sığır, keçi ve manda ırklarına ait bireylerde TAGEM referanslı bilgi güncellemesi (Türkçe)
Sheep, cattle, goat and water buffalo information exchanged with TAGEM referenced publish (Turkish)
V. 4.5 - THG-I Mobil Site tasarımı ve yayınlanması
THG-I Mobil Site design and publish
V. 4.4 - Sitenin İngilizce kısmında düzeltmeler (tüm site)
Corrections on English part of the web site (whole site)
V. 4.3.3 - DNA ve hücre bankası envanter kayıtlarının yayını
Publishing locally of inventory of DNA and cell banks
V. 4.3.2 - Embriyo kodlarında yeniden düzenleme ve tablo güncellemesi
Arrangement on embryo codes, once again and table update
V. 4.3.1 - Lokal erişimli envanterin deneme yayınına başlaması (basit)
Local accessed inventory sample publishing (simple)
V. 4.3 - Sınırlı alanda yeni embriyo kodlarının yayınlanması, yeni kodlama bildiriminin eklenmesi
New embyo codes publishing at restricted area, new coding notification added
V. 4.2 - Google Uygulamaları eklenmesi, anahtar kelime servislerinin yüklenmesi
Google Applications added, keyword services activated
V. 4.1 - Sınırlı alan veri tabloları doğrudan veritabanı bağlantısı
Direct database connection in data tables at restricted area

 • V. 4.0 - Sınırlı alan yeni yetkilendirme, veri bankası test yayını, Anadolu Yerli Sığır Irkları projesi bildirimi, versiyon izlemesi
  New level of security at restricted area, test publishing on database, cloning project notification pages, version history
 • V. 3.8.2 - Sınırlı alan arabiriminde düzenleme, banka tablolarında güncelleme, küçük değişiklikler
  Re-organisation at restricted area, update to bank contents, minor updates
 • V. 3.5 - Sınırlı alan tasarımı
  Restricted area design

 • V. 3.0 - Yeni arabirim tasarımı
  New interface design

 • V. 2.0 - Geçiş versiyonu
  Migration state

 • V. 1.0 - Web sitesinin ilk yayını (dış kaynaklı - Semih Yön)
  First publishing of web site (external resourced - Semih Yon)